ارتباط با ما

 نشانی :  کرمان، خیابان ابوحامد، خیابان جیحون، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان
 شماره روابط عمـومی:  034-32222242
 تلفن دبیـرخـانه : 034-32265912
 صندوق پستی: 76147-41389
 پست الکترونیک:   krm@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان